poniedziałek, 22 kwietnia 2013

Plan Odnowy Wsi

W związku z przystąpieniem Węziny do Programu Odnowy Wsi  samorządu województwa warmińsko-mazurskiego pod nazwą "Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć", podczas zebrania wiejskiego została podjęta uchwała o aktualizacji Planu Odnowy Sołectw Dłużyna i Węzina na lata 2013-2020.
Zmiany i aktualizacje dotyczą przede wszystkim przyjętego planu rozwoju miejscowości oraz podjecia decyzji o założeniu w Dłużynie i Węzinie wsi tematycznych " Żuławska wieś tradycji". W ramach tworzenia oferty wsi tematycznej planowane są m.inn.: budowa pieca chlebowego w świetlicy wiejskiej w Węzinie, remont i modernizacja świetlicy, podniesienie atrakcyjności wsi, podjęcie działań celem odtworzenia tradycji kulinarnych wsi żuławskiej ( wypiek chleba, serowarstwo itp.

Sołectwo Dłużyna i Węzina
GMINA ELBLĄG


PLAN ODNOWY SOŁECTW
DŁUŻYNA I WĘZINA
NA LATA 2013-2020


Dłużyna - Węzina 2013Autorami Planu Odnowy miejscowości są mieszkańcy Dłużyny i Węziny:
Radosław Witka, Daniela Szałkowska, Irena Bąbel, Elżbieta Brzezicka, Elżbieta Połeć, Grażyna Brzezicka, Małgorzata Lewandowska, Jan Demski, Waldemar Połeć, Jadwiga Ciszewska, Elżbieta Glazer, Anetta Kowalska, Zofia Matusiak, Danuta, Matusiak, Celina Sokołowska, Joanna Włodarska, Wojciech Krefft, Ewa Krefft, Czesław Brojek.

Moderatorzy Planu Odnowy Sołectw Dłużyna i Węzina ze Stowarzyszenia” Dwie Wsie”: Joanna Włodarska, Jadwiga Ciszewska. Z Gminy Elbląg: Piotr Tulski

Autor aktualizacji Planu Odnowy Sołectw Dłużyna i Węzina z 2013 r.:
Joanna Włodarska

Autorzy pierwszego Planu Odnowy Miejscowości Węzina:
Dorota Białobrzeska, Jadwiga Ciszewska.

Autorzy aktualizacji Planu Odnowy Sołectw Dłużyna i Węzina z 2012 r.:
Stanisława Pańczuk, Iwona Grajkowska.
Oraz

Mieszkańcy Dłużyny i Węziny:
Grażyna Brzezicka, Jadwiga Ciszewska, Jan Demski, Danuta Derewecka, Piotr Derewecki, Irena Dębska, Eugeniusz Guss, Danuta Matusiak, Celina Sokołowska, Krystyna Szymajda, Radosław Witka, Joanna Włodarska, Grzegorz Woszczyło, Jan Zajączkowski.


Autorzy fotografii:
Joanna Włodarska
Wojciech Krefft
Bartosz Rybaczewski
Archiwum Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania

Redakcja i opracowanie graficzne:
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania, Joanna Włodarska
Spis treści:
1.
Wstęp
4
2.
Charakterystyka miejscowości Dłużyna i Węzina
5
3.
Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości
8

3.1. Zasoby przyrodnicze
8

3.2. Dziedzictwo kulturowe
9

3.3. Obiekty i tereny
9

3.4. Infrastruktura społeczna Sołectw Dłużyna i Węzina
10

3.5. Infrastruktura techniczna Sołectw Dłużyna i Węzina
10

3.6. Potencjał gospodarczy sołectw Dłużyna i Węzina
11

3.7. Kapitał społeczny
12

3.8. Dane demograficzne Dłużyny i Węziny
13

3.9. Promocja miejscowości
15
4.
Analiza SWOT
16
5.
Wnioski z analizy SWOT
18
6.
Wizja rozwoju Sołectw Dłużyna i Węzina
19
7.
Arkusz planowania
20

7.1. Zadania do celów, uproszczony harmonogram oraz koszty realizacji zadań
21
8.
Zarządzanie, role uczestników i zasady realizacji Planu Odnowy Sołectw
27
9.
Spis tabel, rysunków i zdjęć
28


Wstęp
Niniejsza aktualizacja i ewaluacja Planu Odnowy Sołectw Dłużyna I Węzina przeprowadzona po roku od przyjęcia przez społeczność wiejską poprzedniego Planu obejmuje przede wszystkim rozszerzenie i uszczegółowienie celów i priorytetów założonych przez mieszkańców w procesie Odnowy Wsi, ponowną analizę SWOT, która po roku, zdaniem mieszkańców, wymagała aktualizacji i weryfikacji oraz strategiczną z punktu widzenia rozwoju sołectw Dłużyna i Węzina decyzję o założeniu Wsi Tematycznej pod nazwą: Żuławska Wieś Tradycji.
Pierwszy Plan Odnowy Sołectwa Węzina został opracowany w 2006 roku przez Członków Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu w ramach projektu „Łączy nas Kanał Elbląski - partnerstwo sposobem aktywizowania mieszkańców” – Projekt Nr L_01_123_04 Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006”; Działanie 2.7. „Pilotażowy Program LEADER+” Schemat I. Plan miał na celu stworzenia całościowej wizji rozwoju miejscowości, uwzględniającej czynniki zewnętrzne i wewnętrzne wpływające na realizację planowanych zadań oraz umożliwienia beneficjentom pozyskania środków zewnętrznych na działania służące rozwojowi.
Plan Odnowy Sołectwa Węzina przygotowany został z mieszkańcami Sołectwa Węzina, tak by realizowane zadania odpowiadały rzeczywistym potrzebom mieszkańców, a tym samym mogły w pełni wykorzystać istniejący potencjał i dać szanse do rozwoju miejscowości. Zapisane w dokumencie zadania zostały po części zrealizowane lub utraciły ważność.
Aktualizowany Plan Odnowy Sołectwa Węzina na życzenie mieszkańców został rozszerzony o jeszcze jedne sołectwo – Dłużynę. Te dwa sołectwa ściśle ze sobą współpracują, a Plan został zaktualizowany z inicjatywy mieszkańców tych dwóch sołectw. W Planie zweryfikowano analizę SWOT, zaktualizowane zostały cele i wypracowane nowe zadania wraz z harmonogramem realizacji i zakresem odpowiedzialności oraz wskazanymi źródłami finansowania. Mieszkańcy sołectw widząc potrzebę wprowadzenia zmian i wdrożenia nowych działań, które będą rozwijać ich społeczność wiejską, zaprosili przedstawicieli Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania do przeprowadzenia warsztatów aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości. Mieszkańcy Dłużyny i Węziny wypowiedzieli się na temat aktualizacji Planu podczas konsultacji społecznych przeprowadzonych w formie warsztatów w lutym i marcu 2012 roku.
Plan Odnowy Miejscowości Dłużyna i Węzina jest dokumentem o charakterze planowania strategicznego i ujmuje w sposób kompleksowy wszystkie planowane działania, które mają w konsekwencji doprowadzić do rozwoju miejscowości. Opracowany plan jest wsparciem przy zabieganiu o środki zewnętrzne z istniejących programów służących rozwojowi obszarów i społeczności wiejskiej. Dotyczy to przede wszystkim inwestycji mających poprawić jakość życia lokalnym społecznościom. Zapisy „Planu Odnowy Sołectw Dłużyna i Węzina” w zakresie planowanych tam inwestycji są spójne ze strategicznym dokumentem STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GMINY WIEJSKIEJ ELBLĄG oraz z PLANEM ROZWOJU LOKALNEGO GMINY ELBLĄG

 1. Charakterystyka miejscowości Dłużyna i Węzina, Gmina Elbląg
Gmina Elbląg położona jest w powiecie elbląskim, na pograniczu mezoregionów - Żuław oraz Wysoczyzny Elbląskiej w sąsiedztwie jeziora Druzno. Zachodnia granica gminy jest jednocześnie częścią granicy pomiędzy województwem warmińsko-mazurskim, a pomorskim.

Rys. 1. Mapa położenia Gminy Elbląg


Źródło: www.mazurskie.powiaty.cba.pl/elblaski.htm

Miejscowości Dłużyna i Węzina leżą we wschodniej części powiatu elbląskiego, na obszarze Żuław Elbląskich, które zajmują powierzchnię 480 km2. Miejscowości Dłużyna i Węzina bezpośrednio graniczą z Gminą Pasłęk i Jeziorem Druzno.
W okolicach wsi Dłużyna i Węzina uchodzą do Jeziora Druzno rzeki Elszka i Wąska. Rejon wsi Dłużyna i Węzina ma charakterystyczny rolniczy krajobraz, ze specyficznym, historycznym układem dróg, kanałów i rowów, z licznymi obiektami hydrotechnicznymi (mosty, śluzy, pompy). Obszar jest stale lub okresowo zagrożony powodzią, w związku z czym jest chroniony wałami przeciwpowodziowymi i mechanicznie odwadniany.
Miejscowości Dłużyna i Węzina są wsiami typowo rolniczymi, a ich walorem jest atrakcyjne położenie, bogate krajobrazowo i kulturowo.
Dłużyna
Sołectwo Dłużyna (miejscowości Dłużyna i Klepa) liczy 196 mieszkańców (stan na 31 grudnia 2011 roku – dane Gminy Elbląg). Jego powierzchnia zajmuje 1.102 ha.
Graniczy od wschodu z Nowym Dworem, od północy z Węziną, od zachodu z Jeziorem Druzno, a od południa z Kanałem Elbląskim.
Węzina
Sołectwo Węzina liczy 179 mieszkańców (stan na 31 grudnia 2011 roku – dane Gminy Elbląg). Jego powierzchnia zajmuje 642 ha.
Graniczy bezpośrednio od strony północnej z miejscowością Bogaczewo, Komorowo Żuławskie, Janów, od strony wschodniej z Gminą Pasłęk, od strony zachodniej z Jeziorem Druzno, a od strony południowej z miejscowościami Dłużyna, Nowy Dwór i Drużno.
Rys. 2. Mapa położenia Dłużyny i Węziny oraz szlaki rowerowe


Źródło: Eko-Kapio, oprac. Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania

Granice rezerwatu faunistycznego Jezioro Drużno
... Międzynarodowy szlak rowerowy R-1 z Calais we Francji do Sankt Petersburga w Rosji
... Żółty szlak rowerowy z Elbląga do Gorynia, Gmina Kisielice
Niebieski szlak rowerowy Elbląg – Komorowo Żuławskie „Wokół Jeziora Drużno”
Czarny szlak łącznikowy Węzina – pochylnia Jelenie
Rys. 3. Zdjęcia satelitarne Dłużyny i Węziny

Źródło: mapa.szukacz.pl


Krajobraz Żuław, pole rzepaku w Dłużynie, fot. W.Krefft
 1. Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości
  1. Zasoby przyrodnicze
Oba Sołectwa Dłużyna i Węzina do strony zachodniej graniczą z Rezerwatem Jezioro Drużno.
Powierzchnia rezerwatu wynosi 3.021,60 ha, z czego 1.790 ha przypada na wody, pokryte liczną gatunkowo roślinnością. Obejmuje on obszary 2 gmin: Elbląg i Markusy. Zwierciadło jeziora Drużno jest położone poniżej poziomu morza. Jezioro intensywnie zarasta, dlatego prawie połowę powierzchni stanowią trzęsawiska, trzcinowiska i bagna, miejscami zakrzaczone lub zadrzewione. Bogata roślinność przybrzeżna stwarza dogodne warunki do bytowania ptactwa wodno-błotnego. Wszystko to zadecydowało o uznaniu jeziora rezerwatem faunistycznym utworzonym w 1966 r. celem ochrony miejsc lęgowych ptactwa wodnego i błotnego oraz pięknego krajobrazu. Jezioro stanowi fragment dawnej zatoki morskiej. Przeciętna głębokość wynosi około 0,8 m, natomiast na odcinkach pogłębianych, nie przekracza 3 m, ale osady denne mają miąższość dochodzącą do kilkunastu metrów.
W rezerwacie zaobserwowano 210 gatunków ptactwa wodnego i błotnego, z których ponad 100 wyprowadza swoje lęgi, a 7 znajduje się w Polskiej Czerwonej Księdze (PCK)1. Obszar w okresie lęgowym zasiedlany jest przez co najmniej 1% krajowej populacji następujących gatunków: rybitwa białowąsa (PCK), rybitwa rzeczna, perkoz dwuczuby, płaskonos, brzęczka, podróżniczek (PCK), zielonka (PCK). Dość licznie występują: bielik (PCK), kropiatka i krzyżówka. Natomiast do bardzo licznych należą: krakwa od 3 do 5% krajowej populacji oraz gęgawa i rybitwa czarna - 2-3% krajowej populacji. W okresie wiosennych i jesiennych wędrówek występuje tu powyżej 2% populacji szlaku wędrówkowego: żuraw, krakwa, płaskonos, natomiast powyżej 1% gęś zbożowa, gęś białoczelna. W dużym zagęszczeniu występują również: gągoł, gęgawa, krzyżówka i świstun2.
Sołectwa Dłużyna w Węzina usytuowane są w całości na Obszarze Chronionego Krajobrazu (OChK) Jeziora Drużno. OChK Jeziora Druzno obejmuje tereny wokół jeziora Druzno - o powierzchni ogólnej 11.738,9 ha, w gminach Elbląg, Markusy, Młynary i Milejewo. Został wprowadzony rozporządzeniem Nr 21 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 kwietnia 2003 roku w sprawie wprowadzenia obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
W 2004 roku Jezioro Drużno zostało wpisane do Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000, wyznaczonej dla ochrony zagrożonych gatunków ptaków wodno–błotnych. Zachowanie obszarów wodno–błotnych ma ogromny wpływ na możliwości przetrwania wielu roślin i zwierząt, którym w przeciwnym razie zagraża wyginięcie. Powierzchnia objęta specjalnym obszarem siedliskowym NATURA 2000 wynosi 3.088,79 ha, natomiast obszar specjalnej ochrony ptaków – 5.996,70 ha.
Przez Jezioro Druzno wiedzie tor wodny Kanału Elbląskiego, będącego unikatowym w skali światowej zabytkiem hydrotechniki uruchomionym w połowie XIX wieku. Jednostki pływające przemieszczane są za pomocą 5 pochylni na odcinku prawie 10 km przy różnicy wysokości około 100 m. Kanał Elbląski to wodny szlak mający swój początek w Elblągu, przecinający jezioro Druzno, łączący się z rzeką Drwęcą, oraz z jeziorem Jeziorak. Z jeziora Druzno poprzez rzekę Elbląg, Kanał Jagielloński, Nogat, Wisłę szlak wodny prowadzi do Zalewu Wiślanego i Morza Bałtyckiego3.Jezioro Druzno, fot. B. Rybaczewski, arch. LGD
  1. Dziedzictwo kulturowe
Cały obszar położony na wschód od Jeziora Druzno stanowi archeologiczny rejon o bardzo wysokich wartościach poznawczych w skali ogólnopolskiej i europejskiej. Dla całego terenu Gminy Elbląg wskazano zalecenia konserwatorskie w celu ochrony krajobrazu kulturowego. Należy tu wymienić, m.in.: zachowanie przykładów tradycyjnego budownictwa (nie tylko wpisanych do Rejestru Zabytków czy Ewidencji Wojewódzkiej), objęcie ochroną zabytkowego układu drożnego, bezwzględna ochrona całego systemu kanałów odwadniających i urządzeń technicznych ze względu na położenie i ochronę przeciwpowodziową. Cechą wspólną tego obszaru było występowanie domów podcieniowych, a różnił je typ podcienia frontowego lub szczytowego, odmienny krajobraz przyrodniczy i kulturowy.
W okresie powojennym osiedlała się ludność o zróżnicowanych tradycjach kulturowych.
  1. Obiekty i tereny
Szlaki rowerowe:
Szlak niebieski „Wokół Jeziora Druzno” o długości 45,7 km, jest szlakiem lokalnym biegnącym z Elbląga – 0,0 km przez Raczki Elbląskie - 0,1 km, Węgle - 8,9 km, Jurandowo - 12,7 km, Żółwiniec - 13,4 km, Krzewsk - 16,3 km, Dzierzgonka - 20,0 km, Nowe Dolno - 24,0 km, Stankowo - 26,0 km, Klepa - 34,5 km, Dłużyna - 35,1 km, Węzina - 42,0 km do Komorowa Żuławskiego - 45,7 km.
Spotykany rodzaj nawierzchni na tym szlaku to:
 • drogi asfaltowe - 17,4 km
 • drogi szutrowe - 1,0 km
 • płyty betonowe - 26,8 km
 • bruk - 0,5 km
Szlak prowadzony jest drogami powiatowymi i gminnymi o niewielkim i średnim natężeniu ruchu samochodowego oraz zakładowymi Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu4.
Szlak czarny z Węziny do Jelonek o długości 8 km rozpoczyna się w Węzinie – 0,0 km i prowadzi przez Dłużynę – 0,2 km, Nowy Dwór – 2,3 km, Drużno – 3,6 km, Jelonki – 6,0 km do pochylni Jelenie – 8,0 km. Ma na celu połączenie dwóch szlaków:
 • zielonego wiodącego z Elbląga do Iławy o zasięgu regionalnym
 • niebieskiego „Wokół Jeziora Druzno” o zasięgu lokalnym.
Spotykany rodzaj nawierzchni to:
 • drogi asfaltowe - 6,2 km
 • drogi szutrowe - 1,8 km
Prowadzi drogami o niewielkim i średnim natężeniu ruchu samochodowego. Jest łatwy, dostępny dla każdego turysty5.Rowerzyści na oznakowanym szlaku „Wokół Jeziora Druzno”, fot. B. Rybaczewski, arch. LGD
  1. Infrastruktura społeczna Sołectw Dłużyna i Węzina
   1. Szkoła i punkt przedszkolny
W Węzinie funkcjonuje Szkoła Podstawowa, która została powołana w 1946 roku, do której uczęszcza 98 uczniów. Obejmuje swym obwodem następujące miejscowości: Dłużyna, Drużno, Janów, Karczowizna, Klepa, Komorowo Żuławskie, Lisów, Nowy Dwór i Węzina. W szkole główny nacisk kładzie się na edukację oraz działania mające na celu zapobieganie niedostosowaniu społecznemu oraz zapewnienie opieki uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Przykładem takich działań może być ciągłe pozyskiwanie środków na dożywianie dzieci, stypendia socjalne, zapewnianie im wyjazdów poznawczych czy organizowanie zabaw z podarunkami i nagrodami w konkursach przy okazji różnych świąt, m.in.: choinek szkolnych, wigilii klasowych, Dni Dziecka, Andrzejek.
Od 3 października 2011 roku maluchy ze wsi Węzina i okolicznych miejscowości Dłużyna, Drużno, Janów, Klepa, Komorowo Żuławskie, Lisów, Nowy Dwór mogą korzystać z opieki przedszkolnej. Powstał bezpłatny Punkt Przedszkolny dla dzieci w wieku od trzech do czterech lat. Do punktu przedszkolnego uczęszcza 15 dzieci. W placówce realizowane są zajęcia edukacyjne w oparciu o obowiązującą podstawę programową wychowania przedszkolnego. Punkt zapewnia bezpłatne dożywianie dzieci, opiekę logopedyczną i psychologiczną oraz dodatkowe atrakcje, m.in. wyjazdy do kina i teatru.Punkt funkcjonuje pięć godzin dziennie, od 8.00 do 13.00. Dla maluchów mieszkających poza Węziną zorganizowany jest darmowy dowóz na zajęcia. Punkt przedszkolny prowadzony jest w Szkole Podstawowej przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Okręgowego w Elblągu.
  1. Świetlica
Na terenie sołectw, w miejscowości Węzina od sierpnia 2012 r. funkcjonuje świetlica wiejska dla mieszkańców sołectw Dłużyna i Węzina. Świetlica została otwarta w pomieszczeniach budynku przekazanego w użytkowanie Stowarzyszeniu „ Dwie Wsie” z siedzibą w Dłużynie, przez władze Gminy Elbląg. Pomieszczenia świetlicy wymagają generalnego remontu oraz wyposażenia.
  1. Kościół
Wieś należy do Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Józefa w Pasłęku. W każdą niedzielę w Węzinie odprawiana jest msza święta dla wiernych, w przystosowanej do tego celu Kaplicy Wiejskiej w Węzinie w jednej z sal budynku, w którym mieści się świetlica wiejska. Sala kaplicy została w 2012 roku wyremontowana przez mieszkańców wsi Dłużyna i Węzina. Środki na remont pozyskano z darowizn mieszkańców oraz osób prawnych.
  1. Infrastruktura techniczna Dłużyny i Węziny
Drogi
Przez wsie przebiegają drogi powiatowe:
 • 1150N – Komorowo Żuławskie – Dłużyna – Nowe Kępniewo - Topolno w gminie Rychliki o długości ok. 14 km,
 • 1151N Dłużyna – Krosno – Zielony
Drogi gminne zapewniają odpowiednią komunikację wewnątrz wsi i dojazdy do pól miejscowym rolnikom. Część dróg gminnych została w 2012 roku utwardzona, niewielka część nadal wymaga remontu ( w tym 215 metrowy odcinek drogi gruntowej prowadzący do siedziby Stowarzyszenia „Dwie Wsie”. )
Drogi powiatowe wymagają pilnego remontu z uwagi na bardzo zły stan nawierzchni.
Komunikacja zbiorowa
Potrzeby komunikacyjne mieszkańców obu miejscowości zaspokajane są przez komunikację PKS . Liczba Połączeń PKS jest niewystarczająca. Dowozy dzieci z pobliskich wsi do Szkoły Podstawowej w Węzinie oraz Gminnego Gimnazjum w Gronowie Górnym zapewnia Gmina Elbląg (zgodnie z ustawą o systemie oświaty).
Sieć wodociągowa
Obie miejscowości są zwodociągowane. W 1991 roku wybudowano dla obu miejscowości Dłużyna i Węzina sieć wodociągową o długości 7.336 mb. Wodociąg nie został doprowadzony do jednego gospodarstwa w Dłużynie pod adresem Dłużyna 21. Dostarczaniem wody zajmuje się Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Elblągu.
Sieć kanalizacyjna
Miejscowości Dłużyna i Węzina nie posiadają zbiorczej sieci kanalizacyjnej. Obie wsie posiadają bezodpływowe zbiorniki na nieczystości ciekłe (szamba) i od 1998 roku jedną oczyszczalnię ścieków przy Szkole Podstawowej w Węzinie.
Zaopatrzenie w energię elektryczną, cieplną i gaz ziemny
Dłużyna i Węzina są w całości zelektryfikowane. Zaopatrzenie mieszkańców w energię cieplną rozwiązane jest poprzez indywidualne źródła (piece węglowe, gazowe i olejowe).
Łączność
Sieć teleinformatyczna pokrywa w pełni potrzeby mieszkańców obu wsi. Istnieje możliwość techniczna stałego dostępu do Internetu, z którego korzystają nieliczni mieszkańcy.
  1. Potencjał gospodarczy Sołectw Dłużyna i Węzina
W Dłużynie wg Banku Danych Lokalnych GUS w 2011 roku było zarejestrowanych 6 podmiotów gospodarczych, w tym 5 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i 1 stowarzyszenie. Jedna osoba wyrejestrowała swoją działalność, z tego 3 – w przetwórstwie przemysłowym i 3 w usługach. Wskaźnik przedsiębiorczości wynosi 30,6‰, (obszar LGD KE - 54,8‰, województwo warmińsko-mazurskie - 77,8‰, kraj - 95,4‰ – dane za 2006 rok).
W Węzinie wg Banku Danych Lokalnych GUS w 2011 roku było zarejestrowanych 7 podmiotów gospodarczych, w tym 1 podmiot sektora publicznego, 1 stowarzyszenie i 5 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (z tego: 2 firmy budowlane, 1 praktyka pielęgniarska, 1 usługi internetowe). Wskaźnik przedsiębiorczości wynosi 38,5‰, (obszar LGD KE - 54,8‰, województwo warmińsko-mazurskie - 77,8‰, kraj - 95,4‰ – dane za 2006 rok).
Podstawowym źródłem utrzymania mieszkańców wsi są dochody z rolnictwa.


Gospodarstwo rolne w Dłużynie, fot. J. Włodarska

Liczba gospodarstw rolnych w Dłużynie wynosi 70, w tym:
- gospodarstw o powierzchni do 1 ha 32 45,7%
- gospodarstw o powierzchni 1 ha do 2 ha 6 8,6%
- gospodarstw o powierzchni 2 ha od 5 ha 13 18,5%
- gospodarstw o powierzchni 5 ha do 7 ha 3 4,3%
- gospodarstw o powierzchni 7 ha do 10 ha 2 2,9%
- gospodarstw o powierzchni 10 ha do 15 ha 2 2,9%
- gospodarstw o powierzchni 20 ha do 50 ha 10 14,2%
 • gospodarstw o powierzchni 50 ha do 100 ha 2 2,9%Widok na pola między Dłużyną i Węziną, fot. J. Włodarska

Liczba gospodarstw rolnych w Węzinie wynosi 16, w tym:
 • gospodarstw o powierzchni 1 ha do 2 ha 1 6,25%
 • gospodarstw o powierzchni 2 ha od 5 ha 2 12,50%
 • gospodarstw o powierzchni 5 ha do 7 ha 1 6,25%
 • gospodarstw o powierzchni 7 ha do 10 ha 1 6,25%
 • gospodarstw o powierzchni 10 ha do 15 ha 1 6,25
 • gospodarstw o powierzchni 15 ha do 20 ha 4 25,00%
 • gospodarstw o powierzchni 20 ha do 50 ha 4 25,00%
 • gospodarstw o powierzchni 50 ha do 100 ha 2 12,50%

  1. Kapitał społeczny
   1. Pomoc społeczna
Sołectwo Dłużyna
Według danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu -14 rodzinom z Dłużyny, w których zamieszkuje 39 osób, udzielono pomocy finansowej (30% ogólnej liczby rodzin). Dożywianiem w szkole objętych jest 6 dzieci. W 2011 roku żywność w naturze pobrało 13 osób. Główne przyczyny ubiegania się o pomoc społeczną to bezrobocie i bieda.
Sołectwo Węzina
Według danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu - 31 osobom z Węziny z 11 rodzin, udzielono pomocy finansowej (23% ogólnej liczby rodzin). Dożywianiem w szkole objętych jest 8 dzieci z 5 rodzin. W 2011 roku żywność w naturze pobrało 14 rodzin (39 osób). Główne przyczyny ubiegania się o pomoc społeczną to bezrobocie i bieda.

  1. Organizacje pozarządowe
Na terenie sołectwa Dłużyna i Węzina działają dwie organizacje pozarządowe. Ochotnicza Straż Pożarna w Węzinie, która została wpisana 16 czerwca 2006 roku do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000258337.
Stowarzyszenie „Dwie wsie” skupiające członków dwóch miejscowości Dłużyna i Węzina, sąsiadujące ze sobą. Powołane w październiku 2011 roku, wpisane do rejestru KRS pod numerem 0000396144.

  1. Dane demograficzne Dłużyny i Węziny
   1. Liczba ludności według płci
Wieś Dłużyna zamieszkiwana jest przez 198 mieszkańców, a Wieś Węzina przez 182 mieszkańców (stan na 31.12.2009 r. wg zameldowania – dane Bank Danych Lokalnych). Mieszkańcy Dłużyny stanowią 2,98%, a Węziny 2,74% ogólnej liczby mieszkańców Gminy Elbląg. Poniższa tabela oraz wykresy ilustrują ludność wsi Dłużyna i Węzina według płci.


Tabela 1. Liczba ludności według PESEL – stan na 31.12.

Liczba ludności według płci
Dłużyna
Węzina
1998
2002
2009
1998
2002
2009
Ogółem
186
192
198
174
171
182
Mężczyźni
98
97
97
82
88
93
Kobiety
88
95
101
92
83
89


Wykres 1. Liczba ludności według PESEL – stan na 31.12.2009 r.  1. Struktura wiekowa ludności według płci
Poniższa tabela ilustruje strukturę wiekową mieszkańców wsi Dłużyna i Węzina (stan na 31.12.2002 r. wg zameldowania – dane Bank Danych Lokalnych).

Tabela 2. Liczba ludności Dłużyny i Węziny według wieku i płci – wg Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań na 20.05.2002 r.Liczba ludności wg wieku i płci wieś Dłużyna
Liczba ludności wg wieku i płci wieś
Węzina
Wiek
Ogółem
Mężczyźni
Kobiety
Ogółem
Mężczyźni
Kobiety
0 – 9
34
17
17
28
14
14
10 – 19
38
15
23
29
20
9
20 – 29
27
16
11
21
11
10
30 – 39
26
9
17
28
12
16
40 – 49
30
20
10
22
12
10
50 – 59
14
9
5
14
8
6
60 – 69
9
4
5
12
6
6
70 –79
11
5
6
14
5
9
80 i więcej
3
2
1
3
0
3

Poniższe wykresy pokazują strukturę wiekową ludności z podziałem na płeć - wieś Dłużyna i Węzina, na podstawie danych Spisu Powszechnego z 2002 roku.
Wykres 2. Liczba ludności według wieku i płci wieś Dłużyna – wg Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań na 20.05.2002 r.Analizując strukturę wiekową mieszkańców wsi Dłużyna możemy stwierdzić, iż najliczniej reprezentowaną grupę stanowią osoby 10-19 roku życia – 38 osób – co stanowi: 19,79% całkowitej liczby mieszkańców wsi. Następne w kolejności (według liczebności przedziału wiekowego) są grupy wiekowe: 0-9 (34 osoby), 40– 49 lat (30 osób), 20– 29 (27 osób), 30– 39 lat (26 osób). Taki rozkład grup wiekowych uznać należy za zjawisko pozytywne, z uwagi na duży odsetek ludności w młodym wieku.

Wykres 3. Liczba ludności według wieku i płci wieś Węzina – wg Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań na 20.05.2002 r.Analizując strukturę wiekową mieszkańców wsi Węzina możemy stwierdzić, iż najliczniej reprezentowaną grupę stanowią osoby 10-19 roku życia – 29 osób – co stanowi: 16,96% całkowitej liczby mieszkańców wsi. Następne w kolejności (według liczebności przedziału wiekowego) są grupy wiekowe: 0-9 i 30-39 (po 28 osób), 40– 49 lat (22 osoby), 20– 29 (21 osób), 50-29 i 70-79 lat (po 14 osób) oraz 60-69 lat (12 osób). Takie rozłożenie liczebności grup wiekowych uznać należy za zjawisko pozytywne.

  1. Struktura ludności według wieku ekonomicznego
Dane demograficzne wsi Dłużyna i Węzina wskazują, że największy odsetek ludności miejscowości stanowią osoby w wieku produkcyjnym w % (stan z 2009 r. – dane Bank Danych Lokalnych).

Tabela 3. Struktura ludności według wieku ekonomicznego – wg Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań na 20.05.2002 r.


Dłużyna
Węzina
obszar LGD KE
województwo
kraj
W wieku przedprodukcyjnym
31,8
29,1
24,0
21,8
20,1
W wieku produkcyjnym
58,6
56,6
61,8
64,4
64,2
W wieku poprodukcyjnym
9,6
14,3
12,6
13,6
15,7
Wykres 4. Liczba ludności według wieku i płci wieś Dłużyna - – wg Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań na 20.05.2002 r.


  1. Wykształcenie ludności (dane – Bank Danych Lokalnych na 2002 rok)

Tabela 4 Wykształcenie ludności wsi Dłużyna i Węzina– wg Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań na 20.05.2002 r.Poziom wykształcenia
wieś Dłużyna
Poziom wykształcenia
wieś Węzina
Poziom
Ogółem
Mężczyźni
Kobiety
Ogółem
Mężczyźni
Kobiety
wyższe
2
1
1
6
0
6
średnie
17
7
10
18
8
10
zasadnicze zawodowe
34
19
15
29
15
14
podstawowe ukończone
68
39
29
68
42
26
Podstawowe nieukończone i bez wykształcenia
22
9
13
17
7
10

  1. Promocja miejscowości
Dłużyna i Węzina znalazły swoje miejsce w następujących publikacjach i informacjach:
 • Katalog obiektów noclegowo–gastronomicznych LGD Kanału Elbląskiego i LGD Wysoczyzny Elbląskiej”. Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania, Elbląg 2011;
 • Rowerem po Krainie Kanału Elbląskiego” - przewodnik po szlakach rowerowych. Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania, Elbląg 2010;
 • http://podlipami.blogspot.com/2012/03/dwie-wsie.html;

Tablica informująca o atrakcji Dłużyny, arch. LGD

4. Analiza SWOT
Nazwa SWOT jest akronimem angielskich słów Strengths (mocne strony), Weaknesses (słabe strony), Opportunities (szanse), Threats (zagrożenia).
Jest to jedna z najpopularniejszych technik analitycznych, służąca do porządkowania informacji. Przedstawia mądrość zbiorową danej grupy, jej wyobrażenie na dany temat.
SWOT zawiera określenia dla czterech grup czynników z podziałem na wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania:
Uwarunkowania wewnętrzne:
 • mocne strony: wszystko to co stanowi atut, przewagę, zaletę analizowanego obiektu, które mogą sprzyjać jego rozwojowi;
 • słabe strony: wszystko to co stanowi słabość, barierę, wadę analizowanego obiektu, które należy minimalizować bo one będą utrudniać rozwój;
Uwarunkowania zewnętrzne:
 • szanse: wszystko to co stwarza dla analizowanego obiektu szansę korzystnej zmiany, które nie są bezpośrednio zależne od zachowania społeczności wiejskiej, ale przy odpowiednio podjętych przez nie działaniach mogą być traktowane jako szanse do rozwoju;
 • zagrożenia: wszystko to co stwarza dla analizowanego obiektu niebezpieczeństwo niekorzystnej zmiany, nie są one zależne od zachowania społeczności wiejskiej, ale mogą one stanowić zagrożenie dla jej rozwoju, należy unikać ich negatywnego oddziaływania na rozwój miejscowości.

MOCNE STRONY
SŁABE STRONY
 1. Bogate walory przyrodnicze i krajobrazowe terenu, tj.:
 1. Obszar Chronionego Krajobrazu Jeziora Drużno;
 2. Bliskość Parku Krajobrazowego Wysoczyzna Elbląska;
 3. Faunistyczny Rezerwat Jezioro Druzno;
 4. Kanał Elbląski i pochylnie;
 5. Rzeka Wąska;
 6. Unikatowy na skalę europejską system hydrograficzny i krajobraz reliktowy Żuław Elbląskich;
 7. Elektrownia wodna na rzece Wąskiej;
 8. Jezioro Druzno i rzeki bogate w ryby;
 9. Inwestycje hydrotechniczne.
 1. Potencjał ludzki:
 1. aktywnie działający i zintegrowani mieszkańcy w tym również: członkowie i sympatycy stowarzyszenia wiejskiego,
 2. grupa osób kultywujących wiejskie tradycje np. Wyplatanie wieńców dożynkowych i palm wielkanocnych, pieczenie chleba itp. Interesujący się kuchnią regionalną i tradycyjnaą historią regionu, zielarstwem,
 3. Mieszkający we wsi :projektant stron internetowych, dziennikarz, fotograf, właściciele stolarni, utalentowana artystycznie młodzież,
 1. Korzystna lokalizacja na szlaku dróg wodnych, tj.: Kanału Elbląskiego - Zalewu Wiślanego i wód przybrzeżnych Bałtyku, stanowiących bezpośredni ciąg komunikacji wodnej od Ostródy - Elbląga do Kaliningradu w Federacji Rosyjskiej i portów Gdańska i Gdyni oraz Kołobrzegu.
 2. Atrakcje kulturowe i turystyczne, tj. np.:
 1. Kanał Elbląski z unikatową na skalę światową infrastrukturą hydrotechniczną;
 2. Archeologiczna osada Truso i Weklice;
 3. Stadnina Koni w Rzecznej;
 4. Domy podcieniowe z XVIII i XIX wieku ( w okolicy );
 5. Szkoła Podstawowa w Węzinie i punkt przedszkolny jako kolebka życia społeczno-kulturalnego wsi;
 6. Szlaki rowerowe;
 7. Pompy wodne.
 1. Rozwinięta turystyka:
 1. Szlaki rowerowe:
 • niebieski – Wokół Jeziora Druzno;
 • czarny łącznikowy Węzina – Jelenie;
 • połączenie z żółtym - Elbląg – Goryń;
 1. Oznakowane atrakcje przyrodniczo-kulturowe;
 2. Turyści na szlakach rowerowych.
 1. Rozwinięta współpraca:
 1. Stowarzyszenie „Dwie wsie” i inne stowarzyszenia w Gminie Elbląg, ;
 2. Dobra współpraca w władzami samorządowymi.
 3. Dobre kontakty z mediami.
 4. Dobra współpraca ze Szkołą Podstawową w Węzinie.
 1. Umiejętność pozyskiwania środków finansowych z różnych źródeł.
8.Wysoki potencjał intelektualny mieszkańców ( większość młodzieży kontynuuje naukę w szkołach policealnych i na studiach wyższych )
Założenie Wsi tematycznej: Żuławska wieś tradycji
9. Powrót dawnych mieszkańców i budowa nowych domów.
8. Umiejęt
 1. Brak gospodarstw agroturystycznych i obiektów gastronomicznych, przystani, wypożyczalni sprzętu turystycznego, brak oferty dla turystów przy szlakach turystycznych.
 2. Słaba jakość nawierzchni dróg.

 1. Sezonowe lokalne zagrożenia powodziowe w rejonach Jeziora Druzno - czasowo ograniczające dostęp do cieków wodnych i terenów o bogatych walorach krajobrazowych, a także zawężające teren do potencjalnego zainwestowania gospodarczego, w tym w zakresie rekreacji i turystyki.
 2. Nieefektywny system regionalnej informacji turystycznej, kulturalno-oświatowej
  i sportowo-rekreacyjnej.

 1. Słabo rozwinięta infrastruktura techniczna terenu, a szczególnie w zakresie:
 1. terenów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych,
 2. obiektów kulturalno-oświatowych,
 3. niewyremontowanej i niedoposażonej świetlicy
wiejskiej.
 1. Niskie dochody mieszkańców środowiska wiejskiego.
 2. Duży wskaźnik populacji mieszkańców korzystających z pomocy społecznej.
 3. Duży wskaźnik bezrobotnych wśród populacji mieszkańców w wieku produkcyjnym.

SZANSE
ZAGROŻENIA
 1. Udział Sołectwa Węzina w Programie Odnowy Wsi „ Wieś Warmii Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć”, Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 2. Szkolenia i warsztaty organizowane przez inne podmioty, jak i przez samą organizację – rnabywanie nowych umiejętności przez mieszkańców.
 3. Organizowanie warsztatów przez Stowarzyszenie „Dwie Wsie” skierowane do klientów zewnętrznych – szansa na pozyskanie dodatkowych środków dla sołectw i ich mieszkańców.
 4. Możliwość pozyskiwania środków finansowych na realizację zadań wynikających z Planu Odnowy Sołectw Dłużyna i Węzina.
 5. Zmiana modelu spędzania wolnego czasu.
 6. Promocja wsi poprzez media tradycyjne oraz elektroniczne.
 7. Moda na ekologiczny styl życia.
 8. Wzrost zainteresowania żywnościę regionalną i tradycyjną, kulturą ludową i regionalną oraz tradycją.
 9. Aktywnie działające stowarzyszenie.
 10. Założenie wsi tematycznej pt: Żuławska Wieś Tradycji
 11. Rozwój turystyki.
 12. Produkt regionalny / Kuchnia Żuławska,
 13. Budowa piece chlebowego w świetlicy wiejskiej – wytworzenie lokalnego produktu – chleb żuławski, integracja i aktywizacja lokalnej społeczności – wspólne wypiekanie chleba i ciast.
 14. Dobra współpraca z samorządem na poziomie gminy, powiatu i województwa.
 15. Dobra współpraca za szkołą
 1. Trudny dostęp do opieki medycznej
 2. Niesprzyjająca polityka państwa.
 3. Ubożenie społeczeństwa.
 4. Postępująca dewastacja krajobrazu przyrodniczego kulturowego Żuław ( wycinka drzew przy drogach śródpolnych, miedzach i rowach melioracyjnych, brak nowych nasadzeń )
 5. Postępująca dewastacja dróg powiatowych


5. Wnioski z analizy SWOT
Położenie geograficzne Dłużyny i Węziny oraz jej założenia przestrzenne stwarzają realną szansę rozwoju tej miejscowości w oparciu o wytyczone przez samych mieszkańców i władze samorządowe kierunki rozwoju. Pozwalają na podjęcie działań zmierzających do zaktywizowania mieszkańców tej miejscowości na rzecz zachowania i ochrony wartości dziedzictwa kulturowego w połączeniu z ochroną środowiska przyrodniczego.
Analiza SWOT stanowi bazę do podejmowania działań zmierzających do rozwoju sołectw Dłużyna i Węzina. Jest elementem uspołecznienia procesu planowania zadań do realizacji.
Elementy określone w analizie SWOT stanowią ocenę potencjału wewnętrznego i zewnętrznego otoczenia sołectw Dłużyna i Węzina. Podejmowane działania mają zmierzać do eliminacji słabych stron oraz przeciwdziałać zagrożeniom.
Wszelkie działania inwestycyjne w Dłużynie i Węzinie powinny zmierzać do zachowania dziedzictwa kulturowego oraz kształtowania nowych wartości, jednak z zachowaniem zasobów kulturowo-przyrodniczych i w nawiązaniu do nich. Zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego wsi powinna iść w parze z inwestycjami służącymi poprawie standardów życia mieszkańców, takimi jak system kanalizacji czy odnawialne źródła energii. Tak prowadzona polityka inwestycyjna stworzy warunki do rozwoju wsi, podniesienia atrakcyjności turystycznej i atrakcyjności zamieszkania.
Szczególną szansą dla sołectw jest stworzenie tzw. wioski tematycznej Żuławska Wieś Tradycji związanej z kultywowaniem uwarunkowanych historycznie i kulturowo tradycji wsi żuławskiej. Tym bardziej, że obserwowany od kilku lat wzrost zainteresowania regionalną, tradycyjną żywnością , kulturą ludową i życiem wiejskim jest szansą na pozyskanie zainteresowania turystyką w obrębie sołectw. Bardzo atrakcyjne jest stworzenie gospodarstw agroturystycznych, gdzie można połączyć promocję lokalnych produktów kulinarnych, rękodzieła ludowego, historii regionu czy zielarstwa z promocją walorów przyrodniczych miejscowości i okolicy. Unikatowe walory turystyczno-przyrodnicze oraz aktywni mieszkańcy posiadający unikalne i specjalistyczne umiejętności są atutem dla tego typu działalności.
W tych dwóch sołectwach istnieje potrzeba dalszego pobudzania aktywności społecznej jej mieszkańców. Dłużyna i Węzina chciałyby się wyróżniać estetyką obejść gospodarskich, dobrym stanem dróg. Zagospodarowanym miejscem służącym spotkaniom mieszkańców na wolnym powietrzu i wyremontowaną świetlicą.
Największą szansą do realizacji działań, aktywizacji sołectw Dłużyna i Węzina jest pozyskiwanie środków finansowych (z różnych źródeł zewnętrznych) na własną działalność.
Aby móc wdrożyć planowane przedsięwzięcia należy położyć nacisk na dobrą współpracę z samorządem gminnym poprzez Radę Sołecką, Sołtysa, istniejące organizacje pozarządowe i aktywne grupy mieszkańców.


6. Wizja rozwoju sołectwa
Wizja rozwoju sołectw Dłużyna i Węzina powstały w wyniku analiz i dyskusji:
Sołectwa Dłużyna i Węzina wsiami czystymi, z rozwiniętą agroturystyką. Mieszkańcy dumni ze swego miejsca zamieszkania, a młode wykształcone pokolenie widzi potrzebę pozostania na wsi.
Co ma je wyróżniać?
Estetyka wsi i nieskażone środowisko naturalne. Zachowany i zrewitaluizwany tradycyjny krajobraz kulturowy i przyrodniczy Żuław. Wieś ma zachować swój niepowtarzalny charakter i stanowić atrakcję turystyczną na szlaku wędrówek potencjalnych turystów.
Jakie ma pełnić funkcje?
Usługowe, agroturystyczne, rolnictwo w pełni nowoczesne.
Kim mają być mieszkańcy?
Mają być ludźmi wykształconymi, aktywnymi, w pełni identyfikującymi się z sołectwem.
Co ma dać utrzymanie?
Rolnictwo, usługi związane z turystyką i agroturystyką.
W jaki sposób ma być zorganizowane sołectwo i mieszkańcy?
Zwiększenie aktywności mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży oraz mieszkańców w wieku 50+, zachęcanie młodzieży do współpracy oraz samoorganizacji. Zwiększenie roli sołtysów i rad sołeckich.
W jaki sposób mają być rozwiązane problemy?
Poprzez współpracę z władzami sołectwa, wójtem gminy, radą gminy poprzez spotkania, zebrania wiejskie, współpracę z władzami samorządowymi na wszystkich poziomach ( Starostwo Powiatowe, Urząd Marszałkowski ).
Jak ma wyglądać nasze sołectwo?
Nasze sołectwo ma być estetyczne, zadbane, bezpieczne i zintegrowane.
Jakie obyczaje i tradycje mają być u nas pielęgnowane i rozwijane?
Poprzez rozwijanie i pielęgnowanie tradycji regionalnych ( warsztaty, spotkania itp ), imprezy rodzinne, sportowo-rekreacyjne, podtrzymywanie rozpoczętych działań związanych z organizowaniem corocznych imprez, np. Wigilia wiejska, dożynki, Dzień kobiet, majówka mieszkańców itp.
Jak mają wyglądać mieszkania i obejścia?
Obejścia i mieszkania mają być przede wszystkim zadbane przy tym zmechanizowane, energooszczędne z zastosowaniem rozwiązań ekologicznych.
Jaki ma być stan otoczenia i środowiska?
Obejścia zadbane, uporządkowane rowy, pobocza, sprawne, oszczędne oświetlenie, dobre drogi. Budowa kanalizacji, propagowanie zasad ekologii: wprowadzenie segregacji odpadów, szamba ekologiczne lub przydomowe oczyszczalnie ścieków.
Jakie ma być rolnictwo?
Produkcja rolna ma być dochodowa, oparta o nowoczesne rozwiązania, wysoko wyspecjalizowana i zmechanizowana i jednocześnie ekologiczna. Źródłem dodatkowego utrzymania rolników mają być usługi związane
z agroturystyką.
Jakie mają być powiązania komunikacyjne?
Istniejące drogi mają stać się przejezdne o każdej porze roku, a we wsiach powinny zostać położone chodniki, dzięki czemu wzrośnie bezpieczeństwo mieszkańców i turystów.
Co zaproponujemy dzieciom i młodzieży?
Dzieciom i młodzieży zaproponujemy zorganizowane i bezpieczne zajęcia pozalekcyjne (wycieczki rowerowe, kółka zainteresowań, zajęcia sportowe letnie i zimowe) . Ponadto zaproponujemy wszystkim mieszkańcom stały dostęp do Internetu.
 1. Arkusz planowania
Plan rozwoju sołectwa Dłużyna i Węzina zawiera układ wyznaczonych przez społeczność priorytetów rozwojowych, celów oraz konkretnych projektów. Poszczególne priorytety
i projekty są zgodne z ustaloną wizją i misją rozwoju sołectw.

Sołectwa Dłużyna i Węzina wsiami czystymi, z rozwiniętą agroturystyką. Mieszkańcy dumni ze swego miejsca zamieszkania, a młode wykształcone pokolenie widzi potrzebę pozostania na wsi.Priorytet 2
Budowa, rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej i technicznej


Priorytet 1
Rozwój zasobów ludzkich


Cel 1 Cel 1 Cel 2


1.1.
Podniesiony poziom wiedzy


2.1. Poprawa stanu infrastruktury społecznej
i technicznej
1.2. Zagospodarowany czas mieszkańców
  1. Zadania do celów, uproszczony harmonogram oraz koszty realizacji zadań

Cel
Nazwa zadania
Termin realizacji
Planowany koszt ogólny
Źródła finansowania
Lata finansowania
2012-2015 2016-2020
Priorytet 1 Rozwój zasobów ludzkich
Cel: 1.1. Podniesiony poziom wiedzy
1.1.1.
Udział w szkoleniu z zakresu agroturystyki
-
0,00
-
0,00
0,00
1.1.2.
Udział w warsztatach na temat tworzenia wiosek tematycznych
-
0,00
-
0,00
0,00
1.1.3.
Udział w kursie architektury krajobrazu
-
0,00
-
0,00
0,00
1.1.4.
Warsztaty z rękodzieła artystycznego
2012-2020
40.000,00
Starostwo Powiatowe w Elblągu;
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie;
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - MPiPS;
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 9.5;
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 7.3;
Fundacja Wspomagania Wsi;
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – Małe Projekty;
Działaj Lokalnie;
RITA - Polsko–Amerykańska Fundacja Wolności;
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
20.000,00
20.000,00
1.1.5.
Warsztaty fotograficzne plenerowe
2012-2020
0,000
-
0,00
0,00
1.1.6.
Kurs kwalifikacyjny – wychowawca kolonijny i kierownik kolonii
2012-2014
2.000,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – Małe Projekty;
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - MPiPS;
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 9.5;
2.000,00
0,00
1.1.7.
Szkolenia z informatyzacji/ multimedialne
2012-2014
5.000,00
Starostwo Powiatowe w Elblągu;
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie;
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - MPiPS;
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 9.5;
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 7.3;
Fundacja Wspomagania Wsi;
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – Małe Projekty;
5.000,00
0,00
1.1.8.
Warsztaty z wizażu
2013
15.000,00
Starostwo Powiatowe w Elblągu;
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie;
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - MPiPS;
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 9.5;
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 7.3;
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 7.2.1;
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 6.1;
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 6.2;
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 6.3;
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – Małe Projekty;
15.000,00
0,00
1.1.9.
Kurs florystyki
2013-2014
5.000,00
Starostwo Powiatowe w Elblągu;
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie;
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - MPiPS;
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 9.5;
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 7.3;
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 7.2.1;
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 6.1;
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 6.2;
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 6.3;
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – Małe Projekty;
5.000,00
0,00
1.1.10.
Warsztaty na temat zachowania krajobrazu kulturowego Żuław.
2013-2014
25.000,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 9.5;
Starostwo Powiatowe w Elblągu;
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie;
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - MPiPS;
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – Małe Projekty;
25.000,00
0,00
1.1.11.
Warsztaty i wykłady nt. kuchni żuławskiej kuchni staropolskiej, kuchni regionalnej /techniki zdrowego żywienia
2013-2014
7.000,00
Starostwo Powiatowe w Elblągu;
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie;
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - MPiPS;
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 9.5;
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 7.3;
Fundacja wspomagania wsi;
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – Małe Projekty;
7.000,00
0,00
1.1.12.
Warsztaty z zielarstwa
2014-2015
20.000,00
Starostwo Powiatowe w Elblągu;
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie;
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - MPiPS;
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 9.5;
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 7.3;
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 7.2.1;
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 6.1;
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 6.2;
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 6.3;
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – Małe Projekty;
20.000,00
0,00
1.1.13.
Warsztaty na temat historii i tradycji regionalnej.
2013-2020
25.000,00
Starostwo Powiatowe w Elblągu;
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie;
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - MPiPS;
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 9.5;
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 7.3;
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 7.2.1;
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 6.1;
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 6.2;
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 6.3;
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – Małe Projekty;
25.000,00
0,00
1.1.14.
Wydanie folderu- album fotograficzny nt. ptaków- konkursy fotograficzny, plastyczny
2014-2015
50.000,00
Starostwo Powiatowe w Elblągu;
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie;
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - MPiPS;
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – Małe Projekty;
25.000,00
25.000,00
1.1.15.
Opieka nad osobami starszymi
2014-2015
5.000,00
Starostwo Powiatowe w Elblągu;
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie;
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - MPiPS;
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 9.5;
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 7.3;
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 7.2.1;
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 6;
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 8.1;
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – Małe Projekty;
5.000,00
0,00
Cel: 1.2. Zorganizowany czas wolny mieszkańców
1.2.1.
Organizacja czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych ( w tym 50+):
- wyjazdy (wakacje, ferie zimowe);
- zielone szkoły;
- letni kurs językowy;
 • letnia szkoła tańca;
 • warsztaty artystyczne, warsztaty kulinarne, warsztaty na temat historii regionu, itp.
2012-2020
100.000,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich– Małe Projekty Starostwo Powiatowe w Elblągu;
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie;
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - MPiPS;
Program Działaj Lokalnie – Polsko–Amerykańska Fundacja Wolności;
Kuratorium Oświaty w Olsztynie;
Ministerstwo Edukacji Narodowej;
50.000,00
50.000,00
1.2.2.
Organizacja imprez lokalnych (Dzień Dziecka, Mikołajki, Dzień Babci, Dzień Dziadka, Dzień Mamy i Taty, itp.).
2012-2020
50.000,00
Starostwo Powiatowe w Elblągu;
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie;
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - MPiPS;
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 9.5;
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 7.3;
Równać Szanse;
Fundacja FORD;
Fundacja Kronenberga;
Fundacja Orange;
Fundacja Wspomagania Wsi;
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży;
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – Małe Projekty;
Program Działaj Lokalnie – Polsko–Amerykańska Fundacja Wolności;
25.000,00
25.000,00
1.2.3.
Warsztaty muzyczne i teatralne
2012-2020
20.000,00
Starostwo Powiatowe w Elblągu;
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie;
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - MPiPS;
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 9.5;
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 7.3;
Równać Szanse;
Fundacja FORD;
Fundacja Kronenberga;
Fundacja Orange;
Fundacja Wspomagania Wsi;
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży;
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – Małe Projekty;
Program Działaj Lokalnie – Polsko–Amerykańska Fundacja Wolności;
Ministerstw Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
RITA - Polsko–Amerykańska Fundacja Wolności;
10.000,00
10.000,00
1.2.4.
Warsztaty fotograficzne
2012-2020
6.000,00
Starostwo Powiatowe w Elblągu;
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie;
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - MPiPS;
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 9.5;
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 7.3;
Równać Szanse;
Fundacja FORD;
Fundacja Kronenberga;
Fundacja Orange;
Fundacja Wspomagania Wsi;
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży;
Fundusz Sołecki;
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – Małe Projekty;
Program Działaj Lokalnie – Polsko–Amerykańska Fundacja Wolności;
Ministerstw Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
RITA - Polsko–Amerykańska Fundacja Wolności;
3.000,00
3.000,00
1.2.5.
Warsztaty bezpieczeństwa w ruchu drogowym
2012-2020
1.000,00
Starostwo Powiatowe w Elblągu;
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie;
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - MPiPS;
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 9.5;
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 7.3;
Równać Szanse;
Fundacja FORD;
Fundacja Kronenberga;
Fundacja Orange;
Fundacja Wspomagania Wsi;
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży;
Fundusz Sołecki;
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – Małe Projekty;
500,00
500,00
1.2.6.
Warsztaty bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym
2012-2020
1.000,00
Starostwo Powiatowe w Elblągu;
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie;
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - MPiPS;
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 9.5;
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 7.3;
Równać Szanse;
Fundacja FORD;
Fundacja Kronenberga;
Fundacja Orange;
Fundacja Wspomagania Wsi;
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży;
Fundusz Sołecki;
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – Małe Projekty;
500,00
500,00
1.2.7.
Warsztaty opieki nad zwierzętami
2012-2020
4.000,00
Starostwo Powiatowe w Elblągu;
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie;
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - MPiPS;
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 9.5;
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 7.3;
Równać Szanse;
Fundacja FORD;
Fundacja Kronenberga;
Fundacja Orange;
Fundacja Wspomagania Wsi;
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży;
Fundusz Sołecki;
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – Małe Projekty;
Program Działaj Lokalnie – Polsko–Amerykańska Fundacja Wolności;
2.000,00
2.000,00
Priorytet 2 Budowa, rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej i technicznej
Cel: 2.1. Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej
2.1.1.
Budowa pieca chlebowego w świetlicy wiejskiej
2013-2014
20.000
Środki Samorządu Warmińsko – Mazurskiego,
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - Odnowa
i Rozwój Wsi;.
20.000
0.00
2.1.2.
Remont świetlicy wiejskiej
2012-2013
100.000,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – Małe Projekty;
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - Odnowa
i Rozwój Wsi;
100.000,00
0,00
2.1.3.
Wyposażenie świetlicy wiejskiej
2012-2013
25.000,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – Małe Projekty;
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - Odnowa
i Rozwój Wsi;.
25.000,00
0,00
2.1.4.
Chodniki – 4 km
-2020
984.000,00
Środki Samorządu Warmińsko – Mazurskiego,
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - Odnowa
i Rozwój Wsi;.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - Odnowa
i Rozwój Wsi;
0.00
984.000,00
2.1.5.
Zagospodarowanie centrum wsi
2013-2015
25.000,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – Małe Projekty;
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - Odnowa i Rozwój Wsi;
25.000,00
0,00
2.1.6.
Budowa przydomowych oczyszczalni- 95 gospodarstw
2016-2020
475.000,00
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Ministerstwo Środowiska;

0,00
475.000,00
2.1.7.
Odnowa Balustrady Mostu , Dwa witacze przy moście w Węzinie.
2013-2014
5.000,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – Małe Projekty;
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - Odnowa
i Rozwój Wsi;.
5.000,00
0,00
2.1.8.
Tablice informacyjne – 2 szt. wielkogabarytowe
2014-2020
10.000,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – Małe Projekty;

10.000,00
0,00
2.1.9
Miejsce rekreacji mieszkańców ( zadaszona wiata, grill, ławki, scena )
2020
50.000,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich , Małe Projekty;
50.000,00
0.00


480 000,00
1 595 000,00
Ogółem
2 075,000,00

 1. Zarządzanie, zasady monitoringu Planu Odnowy Sołectw, role uczestników , zasady realizacji oraz ewaluacja.
Opracowany Plan Odnowy Sołectwa Dłużyna i Węzina jest dokumentem, który może ulegać zmianom. Oznacza to, że można go aktualizować i dostosowywać do zmieniających się aspiracji mieszkańców, czy warunków rozwoju. W celu jak najlepszej realizacji plan został poddany analizie i ewaluacji oraz został zaktualizowany w kwietniu 2013 roku przez wymienionych na stronie tytułowej mieszkańców. Każdy z mieszkańców ma możliwość odniesienia się do wypracowanych propozycji. Postępy w realizacji przyjętego Planu Odnowy będą na bieżąco monitorowane i oceniane przez mieszkańców sołectw Dłużyna i Węzina. Za realizację całego planu odpowiedzialne będą Rady obu Sołectw z udziałem władz gminnych.
Podane poniżej role uczestników Planu Odnowy Wsi, w trakcie realizacji zadań w kolejnych latach będą ulegały uzupełnieniu. Podane informacje są przydatne mieszkańcom i radnym w gminie przy skutecznej realizacji zaplanowanych projektów.
Rola i zadania społeczności wsi:
 • organizuje się, wybiera lidera i tworzy grupę odnowy wsi,
 • opracowuje plan odnowy sołectwa,
 • współpracuje z gminą w zakresie planowania przestrzennego i projektowania,
 • ustala przedsięwzięcia priorytetowe,
 • przystępuje do realizacji przedsięwzięć uczestnicząc w nich z wkładem organizacyjnym, finansowym, materiałami i robocizną.
Rola i zadania radnych i władz gminnych:
 • koordynuje program na swoim terenie,
 • udziela wszechstronnego wsparcia liderowi i grupie odnowy wsi,
 • zleca opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • zleca projekty techniczne i zapewnia ich zgodne z prawem wykonawstwo,
 • uczestniczy w realizacji przedsięwzięć z wkładem organizacyjnym, finansowym i materiałami.
Zasady realizacji sołeckiego planu odnowy
W działaniach towarzyszących wdrażaniu planu odnowy szczególnie duży nacisk położony zostanie na umiejętność organizowania się sołeckich społeczności. Zasady organizowania przedstawiono w 5 podstawowych zasadach dotyczących liderów wiejskich i kierowanych przez nich grup odnowy:

Zasada 1. Odnowę wsi zaczynam od siebie
 • rozumiem istotę zagadnienia,
 • umiem ją wytłumaczyć,
 • jestem przekonany o słuszności sprawy,
 • działam z wewnętrznej motywacji,
 • rezerwuję i planuję swój czas dla sprawy,
 • przyjmuję odpowiedzialność,
 • daję przykład.
Zasada 2. Odnowa wsi opiera się na wspólnym działaniu
 • tworzymy grupę odnowy wsi i ustalamy naszego lidera,
 • wszyscy we wsi wiedzą, iż przystępujemy do odnowy wsi,
 • działamy jawnie, starając się o poszerzenie grupy osób zaangażowanych.
Zasada 3. Odnowa wsi potrzebuje sojuszników
 • do działań na rzecz odnowy wsi pozyskujemy sołtysa,
 • każda osoba ciesząca się autorytetem jest poinformowana o planach i otrzymuje propozycję współuczestnictwa,
 • współpracujemy z każdym formalnym reprezentantem wiejskiej społeczności,
 • przekonujemy gminę do naszych zamierzeń i zabiegamy o jej wsparcie.
Zasada 4. Odnowa wsi wymaga systematycznego działania
 • określamy kalendarz działania i trzymamy się go,
 • ustalamy miejsce, tryb i metody pracy,
 • wszystko, co ustalimy, zapisujemy,
 • wszystko, co zrobiliśmy, dokumentujemy.
Zasada 5. Odnowa wsi opiera się na planie rozwoju i programie odnowy wsi
 • opracowujemy wizję naszej wsi i tworzymy dla jej osiągnięcia plan rozwoju i odnowy wsi,
 • zabiegamy o szerokie poparcie dla naszego planu rozwoju i odnowy wsi,
 • określamy krótkoterminowy plan odnowy wsi.
 • ustalamy hierarchię proponowanych przedsięwzięć.

Zasady powyższe odnoszą się do osoby lidera i członka grupy odnowy odpowiedzialnych za przebieg odnowy. Prowadzi to do wzrostu motywacji uczestników odnowy i oparcia działania ich system wartości.

 1. Spis tabel, rysunków, zdjęć

Rysunek nr 1
Mapa położenia Gminy Elbląg
5
Rysunek nr 2
Mapa położenia Dłużyny i Węziny
6
Rysunek nr 3
Zdjęcie satelitarne Dłużyny i Węziny
7
Tabela nr 1
Liczba ludności według płci
12
Tabela nr 2
Liczba ludności według wieku i płci
13
Tabela nr 3
Liczba ludności według ekonomicznych grup wieku ludności
14
Tabela nr 4
Wykształcenie ludności wsi Dłużyna i Węzina
14
Wykres nr 1
Liczba ludności według płci
12
Wykres nr 2
Liczba ludności według wieku i płci wieś Dłużyna
13
Wykres nr 3
Liczba ludności według wieku i płci wieś Węzina
13
Wykres nr 4
Liczba ludności według wieku i płci wieś Dłużyna
14

1 Krzysztof Mieczkowski, Marian Tomaszewski, Katalog obiektów noclegowo-gastronomicznych LGD Kanału Elbląskiego i LGD Wysoczyzny Elbląskiej, Elbląg – Milejewo 2011, str. 13-14.
2 http://www.jezioro.com.pl/parki/zobacz_park.html?id=159.
3 Krzysztof Mieczkowski, Marian Tomaszewski, Katalog obiektów noclegowo-gastronomicznych LGD Kanału Elbląskiego i LGD Wysoczyzny Elbląskiej, Elbląg – Milejewo 2011, str. 9-10.
4 Krzysztof Mieczkowski, Marian Tomaszewski, Rowerem po Krainie Kanału Elbląskiego, Elbląg 2010, str. 140-150.

5 Krzysztof Mieczkowski, Marian Tomaszewski, Rowerem po Krainie Kanału Elbląskiego, Elbląg 2010, str. 236-239.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz