wtorek, 16 kwietnia 2013

Rozliczenie Finansowe za 2012 rok.

Poniżej - sprawozdanie finansowe z działalności Stowarzyszenia "Dwie Wsie" w 2012 r.


SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA „DWIE WSIE” W DŁUŻYNIE ZA ROK 2012.WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2012
1. Nazwa siedziba i adres organizacji: Stowarzyszenie „Dwie Wsie”, Dłużyna 21, 82-310 Elbląg 2
2. Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych ( zarówno sporządzających samodzielne sprawozdanie finansowe, jak i nie sporządzające takiego sprawozdania ) Stowarzyszenie nie posiada podległych jednostek organizacyjnych
3. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD: 99499Z – działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana.
4. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr, data wpisu, numer w ewidencji oraz statystyczny numer identyfikacyjny REGON: Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, data wpisu: 13.10.2011 r. Numer KRS 0000396144, REGON 281353083.
5. Dane dotyczące Członków Zarządu:
 Prezes: Joanna Elżbieta Włodarska 
 Wiceprezes: Małgorzata Derewecka 
 Wiceprezes: Celina Sokołowska 
 Skarbnik: Grażyna Brzezicka 
 Członek Zarządu: Eugeniusz Guss.
6. Określenie celów statutowych organizacji.
a) budowanie otwartego społeczeństwa obywatelskiego i wspieranie rozwoju wsi Dłużyna i Węzina zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju,
b) wyrównywanie szans i przeciwdziałanie bezrobociu mieszkańców
c) pielęgnowanie i upowszechnianie regionalnych tradycji kulinarnych
d) upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
e) podniesienie społecznego poziomu świadomości ekologicznej na obszarach wiejskich, - popularyzacja idei rolnictwa ekologicznego oraz pozarolniczych form działalności .
f) promocja zdrowego stylu życia i postaw przyjaznych środowisku,
g) rozbudzanie tożsamości regionalnej i wspieranie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi,
h) działalność na rzecz integracji społecznej osób niepełnosprawności.
i) wspieranie edukacji na terenach wiejskich,
j) podejmowanie, realizowanie i propagowanie inicjatyw edukacyjno–kulturalnych i artystycznych,
k) wspieranie tradycyjnego rękodzieła, także w drodze stwarzania warunków dla odtwarzania starych, zanikających zawodów.
l) wspieranie promocji lokalnych zasobów i przedsięwzięć turystycznych, zwłaszcza związanych z turystyką wiejską,
ł) promocja i organizacja wolontariatu.
7. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym 01.03.2012 . - 31.12.2012 r.:
8. Przyjęte zasady rachunkowości, w tym zasady wyceny aktywów i pasywów. Rachunkowość Stowarzyszenia prowadzona jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku W sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej. (Dz.Ustaw nr 137, Poz. 1539, Zm. Dz.U. Z 2003 r., nr 11, poz.117 ) Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych i jednakowej wyceny aktywów i pasywów. Sprawozdanie finansowe sporządza się tak, aby za kolejne lata informacje w nich zawarte były porównywalne.RACHUNEK WYNIKÓW STOWARZYSZENIA „DWIE WSIE” ZA ROK 2012.
1.Przychody: 4 774 zł
a ) Darowizny od osób fizycznych na cele statutowe Stowarzyszenia: - 2 974 zł
b) Darowizny od osób prawnych na cele statutowe Stowarzyszenia: - 1800 zł.
2. Koszty - wydatki na cele statutowe Stowarzyszenia: 4 180 zł w tym: - wydatki na remont świetlicy: 4 129 zł ( 629 zł mat.bud., 3500 zł okna) - wydatki na koszty administracyjne: 51 zł ( 30 zł koszt odpisu krs, 6 zł opłata transakcyjna Alior Bank, 15 zł koszty przesyłek pocztowych )
Na koncie Stowarzyszenia pozostało 594 zł,

INFORMACJA DODATKOWA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO STOWARZYSZENIA DWIE WSIE

Stowarzyszenie Dwie Wsie działalność rozpoczęło od marca 2012 r. W minionym roku Stowarzyszenie wdrożyło następujące działania zgodnie z celami statutowymi:
  1. Remont pomieszczenia Świetlicy Wiejskiej w Węzinie wykonany wspólnie przez członków Stowarzyszenia i mieszkańców, nieodpłatnie, ze środków finansowych zebranych w postaci darowizny na cele statutowe Stowarzyszenia - budowanie otwartego społeczeństwa obywatelskiego i wspieranie rozwoju wsi Dłużyna i Węzina zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju
  2. Wspólne wyplatanie wieńca dożynkowego na Dożynki Gminne 2012 r. - rozbudzanie tożsamości regionalnej i wspieranie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, podejmowanie, realizowanie i propagowanie inicjatyw edukacyjno–kulturalnych i artystycznych, - wspieranie tradycyjnego rękodzieła, także w drodze stwarzania warunków dla odtwarzania starych, zanikających zawodów,
  1. Prace przy organizacji Dożynek Wiejskich 2012 ( Węzina/Lisów ) - budowanie otwartego społeczeństwa obywatelskiego i wspieranie rozwoju wsi Dłużyna i Węzina zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, rozbudzanie tożsamości regionalnej i wspieranie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi,
  2. Zorganizowanie Wigilii Wiejskiej w Świetlicy dla członków Stowarzyszenia oraz mieszkańców wsi Dłużyna i Węzina- - budowanie otwartego społeczeństwa obywatelskiego i wspieranie rozwoju wsi Dłużyna i Węzina zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju,
  3. Złożono wniosek o dofinansowanie remontu posadzek w Świetlicy wiejskiej wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej i wykończeniem na kwotę 35 tys. zł. W ramach programu Leader Plus. Wniosek nie otrzymał dofinansowania z uwagi na niedotrzymanie terminu wniesienia poprawek do załączonego kosztorysu prac. Dotrzymanie terminu było niemożliwe ze względu na wyjazd za granicę kosztorysanta i jego nieobecność
  4. Została założona strona internetowa Stowarzyszenia „Dwie Wsie” : www.dwiewsie.blogspot.com . - wspieranie promocji lokalnych zasobów i przedsięwzięć turystycznych, zwłaszcza związanych z turystyką wiejską,
  5. W celu promocji wsi Stowarzyszenie „Dwie Wsie nawiązało współpracę z innymi stowarzyszeniami w Gminie Elbląg, stale współpracuje z Urzędem Gminy Elbląg oraz z LGD Łączy Nas Kanał Elbląski.

Pozostałe na koncie Stowarzyszenia środki zostaną przeznaczone na cele statutowe w kolejnym roku obrachunkowym


    Sprawozdanie sporządziła
Joanna Włodarska


Sprawozdanie zatwierdzili:
W dniu 28.03.2013 r, na Zebraniu Zarządu:
Zarząd Stowarzyszenia „Dwie Wsie”: Joanna Włodarska, Celina Sokołowska, Małgorzata Derewecka, Grażyna Brzezicka, Eugeniusz Guss.
W dniu 15.04.2013 r. na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia „Dwie Wsie”:
Członkowie Stowarzyszenia, jednogłośnie, 19 głosami.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz